ประวัติหมอ


ทันตแพทย์ พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมบูรณะตกแต่ง ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะตกแต่ง, Indiana University,USA
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมบูรณะตกแต่ง ,USA (American Board of Operative Dentistry)
ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม Frankfurt University, Germany
ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน, OSRTH
ประกาศนียบัตรการใช้ Mini implant ร่วมกับการจัดฟัน Taipei,Taiwan
Damon International training course
Fellow of The International Congress of Oral Implantologists.

ทันตแพทย์หญิง วรินทร รจิตรังสรรค์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง )
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certified Invisalign Orthodontist
ประกาศนียบัตรการใช้ Mini implant ร่วมกับการจัดฟัน Taipei,Taiwan
Damon International training course

ทันตแพทย์หญิง พธู สุระประเสริฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมทั่วไปมหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ สรพล ติยะพงษ์ประพันธ์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ทันตแพทย์หญิง กาญจนาพร ศุภธีระนนท์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์หญิงธนิษฐา มานะโรจน์กิจ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย